Info for Lohals Vandværk 

Dets formål er:
I henhold til det for værket gældende regulativ at forsyne ejendomme
indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og
tilstrækkeligt vand til lavest mulige produktionspris, som dog
skal dække forsvarlige af­skrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser
til fornyelser, samtat varetage andelshavernes fælles interesser i alle
spørgsmål, som står i naturlig tilknytning til deres vandforsyning.

   Medlemmer

Andelshavere er de grundejere, som er indtegnet som andelshavere
på grundlag af gældende love og regulativ og som har betalt indskud
i henhold til regulativet, eller personer, som har overtaget en ejendom,
hvis tidligere ejer ved overdragelsen var andelshaver.
Nye andelshavere kan optages mod et af bestyrelsen for hvert år under
hensyn til selskabets status fastsat indskud.— Bestyrelsen er bemyndiget
til at forhøje eller nedsætte et fastsat indskud eller dispensere herfra.

    Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts

Indvarsling sker med 8 dages varsel ved indkaldelse i mindst et
af de lokale blade.
Dagsordenen fastlægges senest 14 dage forud for generalforsamlingens
af­holdelse.
Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse,
hvorfor forslag fra andelshaverne til den ordinære generalforsam­ling skal
afgives til bestyrelsens formand senest den 15. februar.

Dagsorden skal altid omfatte følgende:

1.               Valg af dirigent.
2.               Valg af stemmetæller
3.               Formanden aflægger beretning.

4.               Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5.               Budget forelægges til godkendelse

6.               Valg af medlemmer til bestyrelse.
7.               Valg af to suppleanter for bestyrelsen.
8.               Valg af revisor.
9.               Valg af revisorsuppleant.
10.             Indkommende forslag
11.               Eventuelt.

Ved indkaldelsen kan der f. s. v. angår disse punkter nøjes med at
henvise til dagsordenen iflg. lovene. Forslag skal angives i indkaldelsen,
og der skal gøres opmærksom på, hvis lovændringer skal behandles.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder
det nødvendigt, eller når mindst 20 andelshavere til bestyrelsen
fremsender krav herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder
efter modtagelsen af begæring, og dagsorden skal indeholdes i indkaldelsen,
som sker med sædvanlig varsel.
Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i
forhandlings­protokollen, der underskrives af dirigenten.