Oplysninger Lohals Vandværk

Boringer.

Boring 2:     DGU Nr. 165.72    (Vandværket)              Sløjfet

Boring 3:     DGU Nr. 165.157  (Spejderhytten)           Grundfoss SP 16.4

Boring 4:     DGU Nr. 165.173  (Kronens have)            Grundfoss SP 16.4

Boring 5:     DGU Nr. 165.331  (Bastemose)                Grundfoss SP 16.4            

Pumpe strategi.

Boringer kører i sekvens 3 - 4 og 5 - 4  Automatisk styrede, med 2 boringer kørende
af gangen.
Pumpe sekvens og samkøring af pumper kan ændres efter behov i computersystemet
for vandværket.

Iltnings anlæg:

Luftpumpe type Werie Rietschle
Reaktions bassiner ilter råvandet optimalt, hvilket giver en effektiv behandling i for og
efter filtre.Desuden kan man altid regulere iltningen af råvandet.
Dette giver en længere levetid for filtrene.

 Ang. Reaktions bassin:

 Det bliver renset efter behov (tømmes for vand/okker gennem bundhane)
evt. renses manuelt med børste. Der skal altid være ”pinligt” rent i og omkring
bassinet, spindelvæv, insekter m.m. fjernes, da det er her vandbehandlingen starter.

Skyllepumpe:

Asea 4kw

Filtre:

Sandet i filtrene er blevet renset/udskiftet ved værkets renovering og må ”normalt”
ikke røres, da det vil give en vis uro i vandbehandlingen.

Grus/sand filtre 2 forfiltre og 4 efterfiltre.  

Forfiltre skyller automatisk ved et interval på 400 m3.

Efterfiltre skyller automatisk ved 2400 m3.

Skyllevand ledes i bundfældnings tank og derefter i regnvands kloakeringen.
Er blevet ændret fra udløb i fællesledningen i Søndergade til regnvandsledning i
Kronens have ved dennes udstykning

Rentvands beholder:

180 m3.

Udpumpnings anlæg:

4 stk. Grundfoss type CRE 8-60   9,5 m3    Pumper er frekvensstyret med et
udpumpnings tryk på  3,1 bar.

Der er ikke trykforøger i anlægget.

Apsorptionsaffugter.

 HB COTES  type CR300BT 28l/24 t.

Øvrig Teknik:

Telefon alarmer for tekniske fejl på værket.
Terror sikring på alle boringer med telefon alarm.
Indbruds alarm på værket med sirene og telefon alarm.
Der er installeret transient beskyttelse (mod lynnedslag og overspænding i
lysnettet) på alle boringer og på værkets installationer.
Mekaniske vandmålere er udskiftet efter det lovbefalede tidsinterval.
Der findes komplet elektronisk kortmateriale over ledningsnettet (Thvilum).
Ledningsnettet er i god stand og der skal kun foretages nødvendige reparationer.
Der forefindes ringledninger så dele af forsynings området kan lukkes af hvis
der skulle foretages ændringer på nettet.
Der er forsynings ledning til Snøde-Stoense vandværk.
Der foreligger en ny beredskabsplan, samt værkets el installatør har døgnvagt
og kan derfor altid træffes, værkets faste entreprenør eller dennes afløser er
ligeledes altid tilgængelig, der forefindes en telefonliste med diverse numre.

For Lohals vandværk

Alex Larsen